Monday, January 30, 2012

Order in the Court

Bista ti kaso ti kasinsin ni Ponso. Agtantanabutob ta mabisinen.
Hues: Order! Order in the court!
Ponso: Maysa nga igado ken maysa nga innapuy, Your Honor

* * *

Bannawag, Pebrero 15, 2007


Pagtaengan ni Dexter Marin Fabito

No comments:

Post a Comment