Monday, January 30, 2012

Free Delivery
PAT: Darsem ti agrubuat, Lakay. Ipannak idiay Jollibee ket aganakakon.
ANDO: Masangom pay la ti ag-Jollibee, Baket, ket aganakka la ngaruden?
PAT: Saanak a mapan mangan, Lakay. Adda ngamin free delivery sadiay.

* * *

Jojo: Inang, mabalin nga aganak ti agtawen iti 39?
Ina: Wen, ‘nakkong.
Jojo: Ti 25?
Ina: Wen, a.
Jojo: Ti 9?
Ina: Saan.

Jojo: Yesss!
Ina: Aysus! Dika agar-aramid, anakko.
Jojo: Alla, ni inang! Homeworkmi a grade 3.

Bannawag, Pebrero 12, 2007


Pagtaengan ni Dexter Marin Fabito

No comments:

Post a Comment