Tuesday, January 31, 2012

Adda gayam utekna

Roma: ’Mari, nadesgrasia ni lakaymo iti motor. Rimmuar ti utekna. Idde: Yeheyy! Roma: Apay a maragsakanka, ‘Mari, ket nadesgrasia la ngaruden ni kompari? Idde: Wen, a, ta napaneknekakon nga adda utekna, ‘Mari. Ibagbagada ngamin nga awan utekna. Bannawag, Marso 26, 2007

Pagtaengan ni Dexter Marin Fabito

No comments:

Post a Comment