Monday, January 30, 2012

Dinan kabkabilen

DSWD Worker: Dinaka met la kabkabilenen ni lakaymo, Manang?
Manang Idde: Saanen ma’am. Makatawenen.
DSWD Worker: Nasayaat no kasta. Ibagamto nga’d kaniana ti panagyamanmo, a.
Manang Idde: Ay, dinan mangeg, ma’am.
DSWD Worker: Apay, manang, tulengen?
Manang Idde: Saan, ma’am. Makatawenen a natay.

Bannawag, Hulio 17, 2006


Pagtaengan ni Dexter Marin Fabito

No comments:

Post a Comment